ពាក្យសុំទិដ្ឋាការតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់វៀតណាម

ដំណើរកម្សាន្ត
  • កាលបរិច្ឆេទមកដល់ មិនអាច
  • រយៈពេលទិដ្ឋាការ មិនអាច
  • ការស្នាក់នៅរបស់អ្នកមិនអាចលើសពីបានទេ។ មិនអាច
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីលិខិតឆ្លងដែន
ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង